Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh
- Căn cứ Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2010 của Uỷ Ban Nhân Dân TP. Hồ Chí Minh, về việc cho phép Thành lập Hội in TP.Hồ Chí Minh.
- Căn cứ Điều lệ (Sửa đổi, bổ sung) của Hội in Thành phố Hồ Chí Minh được UBND TP.HCM phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội in Thành phố Hồ Chí Minh tại Quyết định số 4546/QĐ-UBND ngày 27/12/2022.
- Hội in TP.Hồ Chí Minh là tổ chức tập hợp các tổ chức, đơn vị và cá nhân hoạt động trong ngành in, liên quan đến ngành in nhằm đem lại lợi ích cho Hội viên, tạo ra môi trường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các Hội viên, làm cầu nối thiết thực, hiệu quả giữa Hội viên với thị trường và Hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước.
- Hội in TP.Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các tổ chức, đơn vị và cá nhân tham gia Hội in TP.Hồ Chí Minh để góp phần quan trọng cho quá trình hoạt động của ngành in và bảo vệ quyền lợi, lợi ích chung của Hội viên. - Để tham gia Hội in TP.Hồ Chí Minh xin vui lòng đăng ký thông tin và đóng Hội phí của năm gia nhập (theo Thông báo Hội phí năm 2023 đính kèm)

(Nhập ký tự vào ô kế bên)
Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh