CHAT LUONG NHA IN
Công Nghệ - Kỹ Thuật, Tham Khảo, Tin Trong Nước, Tin Tức

CHẤT LƯỢNG IN & MÔ HÌNH NHÀ IN CHẤT LƯỢNG CAO

0 134

Từ trước đến nay, chúng ta nói nhiều về chất lượng in thông qua các sản phẩm in trong một bối cảnh cụ thể và có nhiều yếu tố cảm tính do chưa có tiêu chí cụ thể để đánh giá. Thực ra, chất lượng in phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và cần phải được xem xét trong một hệ thống quản lý chất lượng. Dù rất đa dạng, song không có một hệ thống quản lý chất lượng nào là bản sao giống hệt của hệ thống khác do các đặc điểm thực tiễn của nó trong mỗi thời kỳ. Ở nước ta, các điều kiện để hình thành mô hình nhà in chất lượng cao còn chưa rõ nét và cần phải làm rõ một vài yếu tố trước khi xác định.

 1. Chất lượng in và chất lượng nhà in

1.1. Chất lượng in

Nếu tiếp cận hệ thống và tổng thể thì phải thừa nhận chất lượng in là khách thể phức tạp, đa chất lượng. Chất lượng in được tạo ra từ hàng loạt những yếu tố vật chất và tinh thần có thể quan sát và cảm nhận được. Đó là các nguồn lực người, vật chất, hoạt động, quan hệ, môi trường sản xuất, kết quả hay sản phẩm, được tính ít nhất trong 4 lĩnh vực: quản lí, tổ chức sản xuất, kinh doanh – tiếp thị, đào tạo – nghiên cứu – phát triển. Mỗi một trong số những yếu tố này đều chưa phải là chất lượng in, mà chỉ khi tất cả được tổ chức một cách tổng thể thành hệ thống thì chúng mới tạo nên chất lượng in. Đây là quan niệm rộng về cơ cấu các lĩnh vực hoạt động trong ngành in. Nhưng thông thường, chúng ta thường chú ý nhiều nhất đến lĩnh vực hoạt động của nhà in và khách hàng, tức là tạo ra sản phẩm để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, và thường hướng các mục tiêu chất lượng vào lĩnh vực này. Các nhân tố chất lượng in thực ra phải bao hàm cả 4 lĩnh vực, còn chất lượng của hoạt động và quá trình in trực tiếp chỉ là bộ phận. Song đó là bộ phận chất lượng trung tâm, quan trọng nhất, có ý nghĩa mục đích và những lĩnh vực kia phải phục vụ cho việc đạt được chất lượng mong muốn ở đây. Chất lượng in phản ánh tập trung tình trạng và cấp chất lượng chung của toàn bộ nhà in, và xét về nguyên tắc nó thống nhất với chất lượng quản lí, chất lượng tổ chức sản xuất, kinh doanh – tiếp thị, đào tạo – nghiên cứu – phát triển. Nếu không có sự thống nhất chất lượng giữa 4 lĩnh vực, thì chúng ta buộc phải thừa nhận rằng ở lĩnh vực nào đó còn tồn tại vấn đề chất lượng chưa được giải quyết, hoặc ở lĩnh vực nào đó có hiện tượng chất lượng giả tạo Nếu đã thừa nhận sản phẩm in là hiện tượng đa chất lượng và chất lượng in là hiện tượng đa nhân tố thì những định nghĩa qui chất lượng vào bất cứ yếu tố riêng lẻ nào trong quá trình sản xuất in, qui chất lượng cho một yếu tố riêng lẻ nào của sản phẩm in, đều sẽ thiếu thuyết phục.Chất lượng của sản phẩm in chưa phải là chất lượng in, vì quá trình sản xuất in như một hệ thống bao gồm ít nhất 3 khâu: đầu vào, quá trình thực hiện và đầu ra. Cả 3 khâu này đều chứa những nhân tố chất lượng in. Và mỗi lĩnh vực chủ yếu của hoạt động in đều có đủ 3 khâu nói trên. Đầu vào của quản lí in khác đầu vào của quá trình in, khác đầu vào của kinh doanh – tiếp thị, khác đầu vào của đào tạo – nghiên cứu – phát triển. Khâu thực hiện và khâu đầu ra của từng lĩnh vực này cũng khác nhau. Chẳng hạn, sản phẩm của quản lí in là thành tựu phát triển nhà in, trình độ quản lý, nhân lực…, còn sản phẩm in lại là lợi ích thiết thực xét về mặt kinh tế và sự thừa nhận của khách hàng, và sản phẩm của đào tạo – nghiên cứu – phát triển lại là tay nghề và đạo đức của người thợ v.v…

1.2 Cấp chất lượng, chuẩn và đánh giá chất lượng in

Chất lượng của sự vật là thuộc tính bản chất xác định sự vật đang là chính nó chứ không phải là cái khác. Vì vậy nếu sự vật đang tồn tại hiện thực thì đương nhiên nó có chất lượng. Khi mất chất thì sự vật biến thành sự vật khác mang chất lượng khác. Khi còn là nhà in thì sản phẩm in nào cũng có chất lượng cao, trung bình hoặc thấp, thỏa mãn hay chưa thỏa mãn đòi hỏi của khách hàng. Chất lượng không đồng nhất với tốt, nó có những đẳng cấp khác nhau. Khi chất lượng thấp kém đến giới hạn cuối thì có thể có sự thay đổi về lượng và chất của sự vật cũng thay đổi. Để xác định các cấp chất lượng, phải có chuẩn chung, chuẩn cho từng nhóm nhân tố chất lượng, chuẩn cho từng nhân tố riêng biệt. Trên cơ sở một hay một số mô hình thống kê phù hợp với thực tế và lí luận, có thể xác định chất lượng chung thuộc cấp nào, cao hay thấp, và điều quan trọng phải thừa nhận ở đây là tính tổng thể của chất lượng. Chất lượng in là tổng hòa các chất lượng của tất cả những yếu tố tạo nên sản phẩm in. Khi đánh giá chất lượng in, phải dựa vào chuẩn và nhu cầu thực tiễn của cộng đồng để xác lập hệ thống tiêu chí và chỉ số cụ thể, nhưng chúng phải có tính tổng thể.

Sample ImageChất lượng in là yếu tố quyết định đối với doanh nghiệp

Có nhiều định nghĩa về chất lượng, thí dụ như: “Chất lượng của sản phẩm là mức độ phù hợp với mục đích sử dụng”, “How good or bad something is”… theo quan điểm hiện đại ngày nay “ Chất lượng là là mức độ hài lòng của khách hàng”. Tuy nhiên, nếu chỉ xét trên quan điểm của khách hàng thì vẫn hơi cảm tính, trong ngành in cần phải qui thành những tiêu chí cụ thể để có thể đánh giá chính xác như:

 

 • Chất lượng điểm tram
 • Độ chồng màu chính xác
 • Độ đồng nhất giữa các tờ in
 • Độ tương phản in
 • Độ tươi sáng và nhiều đặc điểm khác.

Như đã đề cập ở trên, các yếu tố chất lượng này không chỉ được tạo ra bởi quá trình sản xuất in mà còn rất nhiều quá trình khác.Theo quan niệm như vậy, có thể xác định những nhóm nhân tố chất lượng in, hoặc những tiêu chí chất lượng, như sau: 1- Sự phù hợp của sản phẩm in với nhu cầu của khách hàng, của cộng đồng và của xã hội; 2- Chất lượng của môi trường sản xuất in và đầu vào phục vụ các hoạt động in; 3- Chất lượng các quá trình sản xuất in; 4- Chất lượng đầu ra và tác động của kết quả kiểm tra chất lượng  (ở đây có vấn đề liên quan đến hiệu quả của đầu ra, tức là hiệu quả ngoài của quá trình sản xuất in). Cả 3 nhóm nhân tố chất lượng sau, chứ không chỉ riêng chất lượng đầu ra, phải đáp ứng nguyên tắc thứ nhất. Nếu chất lượng đầu ra cao nhưng kèm theo nhiều cái giá quá đắt về sức khỏe người thợ và chi phí sản xuất, phải mất quá nhiều thời gian, phải đánh đổi các giá trị tinh thần như văn hóa, sự ổn định của doanh nghiệp…, thì nhà in đó chưa thể gọi là có chất lượng cao được. Cả 3 nhóm nhân tố đó luôn tạo nên chất lượng in tổng thể. Quan niệm như vậy phù hợp với những tư tưởng đương đại về chất lượng sản phẩm nói chung và chất lượng in nói riêng.

1.3  Chất lượng nhà in

 Đối với một cơ sở in, có thể đánh giá chất lượng theo một số lĩnh vực chính như: 1- Qui trình sản xuất và tổ chức quá trình sản xuất; 2- Tồn kho nguyên vật liệu; 3- Trình độ chuyên môn và nhân cách nhân viên; 4- Cơ sở vật chất-kĩ thuật; 5- Phương pháp và công nghệ in; 6- chất lượng sản phẩm; 7- Hiệu quả và thành tựu quản lí nhà in cũng như lãnh đạo và quản lí quá trình in; 8- Khả năng phát triển các năng lực của nhà in (của nhân viên, của cán bộ quản lí, của các quan hệ kinh doanh, của môi trường và hạ tầng kĩ thuật v.v…)Có thể coi chất lượng của từng công đoạn sản xuất là đơn vị cơ sở của chất lượng in, bởi vì ở đây chứa đựng tất cả những nhân tố chất lượng của in nhưng chất lượng đó được giới hạn trong phạm vi và cấp độ cụ thể. Chất lượng in luôn gắn liền với hiệu quả của nhà in. Một nhà in kém hiệu quả thì nói chung chất lượng in không cao, hoặc ít nhất cũng có một vài khâu nào đó ở trạng thái chất lượng không cao. Ví dụ, chất lượng đầu vào cao nhưng chất lượng thực hiện thấp, dẫn đến chất lượng đầu ra thấp, xét tổng thể thì chất lượng không thể cao được. Chính vì lẽ đó mà xét ở khía cạnh chất lượng thì quản lí in thực chất là quản lí nhà in, hoặc ngược lại quản lí nhà in chính là quản lí chất lượng in.Về cơ cấu, chất lượng nhà in là chất lượng in xét ở một đơn vị quản lí, đầu tư, hành chính và tác nghiệp in. Vì vậy, chất lượng nhà in có thể được xác định bằng 3 nhóm biến số, trong đó mỗi biến số đều có thể đo lường được bằng những kĩ thuật phù hợp.

1.3.1 Các biến số chất lượng đầu vào

 • Chất lượng nhân viên
 • Chất lượng giám đốc
 • Chất lượng nguyên vật liệu
 • Chất lượng máy móc thiết bị và điều kiện sản xuất in
 • Chất lượng của qui trình sản xuất

 1.3.2 Các biến số chất lượng thực hiện

 • Chất lượng giao tiếp và quan hệ với khách hàng
 • Chất lượng triển khai kế hoạch sản xuất
 • Chất lượng phương pháp và kĩ thuật in
 • Chất lượng tổ chức các hoạt động sản xuất in
 • Chất lượng hoạt động chuyên môn và bộ máy quản lí chuyên môn

 1.3.3 Các biến số chất lượng đầu ra

 • Chất lượng tờ sản phẩm in theo các tiêu chí cụ thể
 • Chất lượng của quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm ở từng giai đoạn và sản phẩm sau cùng
 • Chất lượng hệ thống đánh hiệu quả sản xuất in
 • Chất lượng của hoạt động đánh giá mức độ nâng cao tay nghề của nhân viên
 • Chất lượng của hoạt động đánh giá mức độ cải thiện quan hệ nhà in – khách hàng
 • Chất lượng của hoạt động đánh giá hiệu quả sử dụng trang thiết bị, chi phí kinh tế và tài chính.
 • Chất lượng các chứng nhận chất lượng và các giải thưởng của doanh nghiệp
 • Chất lượng của kĩ năng, phong cách và phương pháp làm việc được hình thành hoặc được nâng cao ở nhân viên. Hiệu quả ngoài của chất lượng được thể hiện ở các giá trị gia tăng như: sự phát triển ý thức, hành động và tình cảm tập thể, tỉ lệ được nâng lương, tỉ lệ thi nâng bậc thợ thành công, mức độ thỏa mãn nhân viên và gia đình họ đối với nhà in v.v…
 • Chất lượng những giá trị gia tăng nghề nghiệp của nhân viên: Mức độ phát huy ảnh hưởng của uy tín, tay nghề và nhân cách nhân viên, người quản lí trong môi trường nghề nghiệp, môi trường xã hội địa phương và trước công chúng, chính quyền, đoàn thể địa phương.
 1. Mô hình nhà in chất lượng cao trong hoàn cảnh thực tế hiện nay của nước ta.

Những biến số chất lượng nêu trên có trị số cao ở nhà in nào thì nhà in đó có chất lượng cao. Nhưng điều quan trọng hơn là nhận thức đúng các mối quan hệ giữa 3 nhóm biến số. Những nhân tố chất lượng đầu vào có chức năng tạo lập, có vai trò nguyên nhân nếu chúng không ra gì thì chất lượng in tổng thể cũng không ra gì. Những nhân tố chất lượng thực hiện có chức năng vận hành và phát triển, có vai trò động lực, chi phối và phản ánh hiệu quả của sản xuất in. Chúng có quan hệ tương quan với chất lượng đầu vào và đầu ra. Nếu khâu này có chất lượng cao thì chất lượng tổng thể của nhà in sẽ cao hơn mặc dù không có sự thay đổi của chất lượng đầu vào, vì điều đó dẫn đến chất lượng cao ở đầu ra và sau đó cải thiện và thay đổi từ bên trong chất lượng đầu vào. Có thể nói đây là khâu chất lượng có ý nghĩa quyết định trực tiếp chất lượng tổng thể của nhà in. Những nhân tố chất lượng đầu ra có chức năng quản lí và thông tin, có vai trò định hướng và vai trò mục tiêu. Chúng có tương quan nhất định với các nhân tố đầu vào và tương quan quan cao với các nhân tố thực hiện. Những nhóm biến số chất lượng căn bản thống nhất với nhau. Nếu có những khác biệt bất thường giữa chúng thì hẳn là có sự bất ổn ở khâu nào đó, hoặc là thành tích giả tạo, hoặc là đánh giá quá khe khắt hoặc sai lầm, hoặc là thông tin thiếu chính xác, hoặc là chất lượng của quá trình in chưa tốt, hoặc là đầu tư chưa đủ v.v…Các mô hình nhà in chất lượng cao cần được phân biệt với nhà in chuẩn. Nhà in chất lượng cao đáp ứng hoặc theo đuổi những chuẩn cao. Vì vậy nếu chỉ nói về chuẩn thì chưa đủ xác định chất lượng ở cấp nào. Thông thường, chuẩn quốc gia của một nước lấy trị số bình quân hoặc tối thiểu. Các bang, tỉnh, thành phố trong quốc gia đó có thể theo chuẩn quốc gia hoặc có thể phát triển chuẩn riêng của mình nhưng không được chệch hướng và không được thấp hơn chuẩn quốc gia. Các nhà in có thể phát triển chuẩn của mình nhưng cũng phải tuân theo qui định như vậy: không được chệch và thấp hơn chuẩn của thành phố, của vùng.

Như vậy, chuẩn quốc gia không phải là chuẩn cao, mà chỉ đơn giản là công cụ qui cách hóa các yếu tố của chất lượng in. Khi một hệ thống các nhà in chưa từng bao giờ có chuẩn và chưa áp dụng chuẩn thực sự, thì việc thực hiện chuẩn quốc gia hay một chuẩn nào đó thường gây ra cảm giác khó khăn, gây ra ấn tượng là các chuẩn quá cao, quá sức.

 

Sample ImageChất lượng in của các nhà in trong cùng một vùng, miền phải tuân theo chuẩn đã được định sẳn

Khi việc chuẩn hóa đã vào nề nếp, nhà in chất lượng cao về nguyên tắc phải được hoạch định và hoạt động dựa vào những chuẩn cao hơn chuẩn quốc gia. Tuy nhiên mức độ cao thấp của chuẩn quốc gia hoàn toàn phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của cộng đồng quốc gia đó. Chẳng hạn chuẩn quốc gia của Đức cao hơn nhiều chuẩn quốc tế, nhưng chuẩn quốc gia của nước ta lại chưa thể cao bằng chuẩn trung bình của khu vực ASEAN.Vai trò thực sự của nhà in chuẩn là nó giúp ổn định mặt bằng chất lượng ở qui mô nhất định, quốc gia hoặc thành phố, tỉnh, huyện, xác lập một trật tự chất lượng và chế độ hoạch định, kiểm soát, thẩm định, kiểm định, bảo đảm và đánh giá chất lượng giáo dục. Khi trật tự đó đã ổn và thiếu năng động thì đó là thời điểm tác động mạnh mẽ của các nhà in chất lượng cao. Nhà in chất lượng cao có vai trò thúc đẩy chất lượng, điều chỉnh và nâng chuẩn, tạo dựng những nhân tố chất lượng mới và cung cấp những căn cứ để tái xác định hoặc đổi mới chuẩn (đưa những yếu tố mới vào chuẩn).Những chiến lược chung và phổ biến để phát triển mô hình nhà in chất lượng cao theo tình hình thực tế hiện nay nên bao gồm những mặt sau đây:

 • Về quản lí, nên áp dụng chiến lược quản lí dựa vào chuẩn tức là trước khi muốn chất lượng cao thì phải nghiêm túc đẩy mạnh tính chất xã hội hóa trong đầu tư và quản lí để nâng cao các tiêu chí chất lượng lên bằng chuẩn đã được chọn. Sau khi đã đạt chuẩn thì đương nhiên nhà in sẽ được công nhận là có chất lượng cao.
 • Xét trên diện rộng, ta chưa thể làm tổng thể mà phải làm thí điểm thông qua một vài nhà in chất lượng cao nhưng phải xem xét nâng cấp toàn diện 3 yếu tố đã nêu ở phần trên chứ không thể nói về chất lượng như hiện nay. Muốn vậy, cần phải có đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước để xây dựng chuẩn cho ngành in. Sau đó Hiệp hội in Việt Nam, các hội in khác nên đề xuất với cơ quan quản lý nhà nước chọn khoảng 10 nhà in (cả doanh nghiệp nhà nước lẫn tư nhân) để hỗ trợ cho họ khi xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nhằm đạt các chuẩn nêu trên, các hình thức hỗ trợ có thể là ưu tiên nơi mua đất để xây dựng nhà xưởng, miễn thuế nhập khẩu thiết bị in, cho vay các nguồn vốn tín dụng ưu đãi của chính phủ… Việc thi hành chính sách cho các doanh nghiệp nhỏ nhưng hội đủ các yếu tố cần thiết tham dự vào các chương trình chất lượng cao cũng góp phần đưa những chương trình này phát triển.
 • Hàng năm hiệp hội In Việt Nam cần có kế hoạch cụ thể để phát triển đội ngũ chuyên viên giỏi ngành in thông qua các cuộc thi thợ giỏi và các cuộc thi ấn phẩm có chất lượng cao giữa các nhà in. Cần xác định các chuyên gia đầu ngành ở các vùng miền, có kế hoạch phát triển đội ngũ GV của các trường dạy nghề in. Rõ ràng là nếu không thực hiện được chiến lược này thì chất lượng đội ngũ kỹ thuật viên ngành in sẽ xuống cấp nghiêm trọng và ngay cả bản thân các kỹ thuật viên cũng không có tiêu chí để phấn đấu.
 • Cần có các chiến lược nâng cao hạ tầng kĩ thuật và kĩ năng công nghệ In, nhất là kĩ thuật và công nghệ thông tin. Phải có kế hoạch phát triển các nguồn học liệu và nguồn tham khảo có chất lượng cao cho học tập và giảng dạy chuyên ngành in.

Sample ImageChất lượng in quyết định vị trí của ngành in Việt Nam trong tương lai

About the author / 

Quảng Đông

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *