Bestazmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com apk mod modapkcity.com mod2go.com allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android

STT

 TÊN THỦ TỤC

 Download

1. Cấp Giấy Phép Chế Bản, In, Gia Công Sau In Cho Nước Ngoài (cấp Tỉnh)  ICON
2. Cấp Giấy Phép Hoạt động In ICON
3. Cấp Giấy Phép Hoạt động In (cấp Tỉnh) ICON
4. Cấp Giấy Phép Hoạt động In Xuất Bản Phẩm  ICON
5. Cấp Giấy Phép Hoạt động In Xuất Bản Phẩm (cấp Tỉnh) ICON
6. Cấp Giấy Phép In Gia Công Cho Nước Ngoài Sản Phẩm Không Phải Là Xuất Bản Phẩm đối Với Cơ Sở In Của Cơ Quan, Tổ Chức ở Trung ương ICON
7. Cấp Giấy Phép In Gia Công Cho Nước Ngoài Sản Phẩm Không Phải Là Xuất Bản Phẩm đối Với Cơ Sở In Của Cơ Quan, Tổ Chức, Cá Nhân Thuộc địa Phương ICON
8. Cấp Giấy Phép In Gia Công Xuất Bản Phẩm Cho Nước Ngoài ICON
9. Cấp Giấy Phép In Gia Công Xuất Bản Phẩm Cho Nước Ngoài (cấp Tỉnh) ICON
10. Cấp Giấy Phép Nhập Khẩu Thiết Bị In ICON
11. Cấp Lại Giấy Phép Hoạt động In ICON
12. Cấp Lại Giấy Phép Hoạt động In (cấp Tỉnh) ICON
13. Cấp Lại Giấy Phép Hoạt động In Xuất Bản Phẩm ICON
14. Cấp Lại Giấy Phép Hoạt động In Xuất Bản Phẩm (cấp Tỉnh) ICON
15. Cấp đổi Giấy Phép Hoạt động In Xuất Bản Phẩm ICON
16. Cấp đổi Giấy Phép Hoạt động In Xuất Bản Phẩm (cấp Tỉnh) ICON
17. Chuyển Nhượng Máy Photocopy Màu, Máy In Có Chức Năng Photocopy Màu (cấp Tỉnh) ICON
18. Khai Báo Hoạt động Cơ Sở Dịch Vụ Photocopy (cấp Huyện) ICON
19. Thay đổi Thông Tin Khai Báo Hoạt động Cơ Sở Dịch Vụ Photocopy (cấp Huyện) ICON
20. Thay đổi Thông Tin đăng Ký Hoạt động Cơ Sở In ICON
21. Thay đổi Thông Tin đăng Ký Hoạt động Cơ Sở In (cấp Tỉnh) ICON
22. Đăng Ký Hoạt động Cơ Sở In ICON
23. Đăng Ký Hoạt động Cơ Sở In (cấp Tỉnh) ICON
24. Đăng Ký Sử Dụng Máy Photocopy Màu, Máy In Có Chức Năng Photocopy Màu (cấp Tỉnh) ICON
25. Cấp Giấy Phép Chế Bản, In, Gia Công Sau In Cho Nước Ngoài ICON

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *