Giới Thiệu, Giới Thiệu Hội In, Quá Trình Thành Lập, Tham Khảo

ĐIỀU LỆ HỘI IN TP. HỒ CHÍ MINH

0 167

Chương IV: CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 8: Cơ cấu tổ chức hội bao gồm

8.1     Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu

8.2     Ban chấp hành

8.3     Tổng thư ký

8.4     Văn phòng

8.5     Các đơn vị trực thuộc (do hội thành lập)

Điều 9: Đại hội

9.1     Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội. Nhiệm kỳ của Đại hội là 5 năm.

9.2     Đại hội được coi là hợp lệ khi có quá bán hội viên (Đối với đại hội toàn thể) hoặc quá bán đại biểu (đối với đại hội đại biểu) tham dự.

9.3     Khi cần thiết có thể tổ chức Đại hội bất thường. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có hai phần ba (2/3) tổng số Ủy viên Ban chấp hành hoặc có ít nhất một phần hai (1/2) tổng số hội viên chính thức đề nghị,

9.4     Hội viên hoặc đại biểu tham dự đại hội là những hội viên có tên trong danh sách Hội viên và có đăng ký tham dự đại hội

Điều 10 : Nội dung chính của đại hội.

10.1   Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết và tổ chức hoạt động của Ban Chấp hành hội trong nhiệm kỳ đã qua và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

10.2   Thảo luận và thông qua dự thảo Điều lệ Hội. Hoặc điều lệ sử đổi bổ sung (nếu có).

10.3   Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành đương nhiệm.

10.4   Báo cáo của Ban kiểm tra

10.5   Quyết toán tài chính, bảng tổng kết tài sản của hội

10.6   Thông qua số lượng ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Điều 11: Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội.

11.1   Đai hội biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc bầu Ban chấp hành Hội bắt buộc phải bỏ phiếu kín

11.2   Việc biểu quyết thông qua các quyết định, nghị quyết của Đại hội phải được qúa bán đại biểu chính thức có mặt tán thành.

Điều 12: Ban chấp hành Hội

12.1   Ban chấp hành Hội là cơ quan lãnh đạo Hội giữa hai kỳ Đại hội.

12.2   Ban chấp hành họp định kỳ 6 tháng 1 lần và có thể họp bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc của quá bán số ủy viên Ban chấp hành.

12.3   Trong buổi họp đầu tiên của BCH cần phải tiến hành:

–  Bầu Chủ tịch hội;
–  Quy định số lượng và bầu Ban thường vụ;
–  Bầu các phó Chủ tịch và Trưởng ban kiểm tra theo đề nghị của Chủ tịch Hội.
–  Thông qua chức danh Tổng thư ký theo đề nghị của Chủ tịch Hội.

12.4   Quyết định thành lập các Ban chuyên trách.

12.5   Ban hành quy chế hoạt động của bộ máy tổ chức Hội bao gồm: Thường vụ, Ban chấp hành, Tổng thư ký, Văn phòng, các ban chuyên trách và các đơn vị trực thuộc Hội.

12.6   Tổ chức kỳ Đại hội nhiệm kỳ sau.

Điều 13: Miễn nhiệm, bầu thay thế, bổ sung

13.1   Miễn nhiệm

Trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội việc miễn nhiệm Chủ tịch, các phó Chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên ban chấp hành (nếu có) Do ban chấp hành ra quyết định với ít nhất hai phần ba (2/3) phiếu thuận.

13.2   Bầu thay thế, bổ sung

Việc bầu thay thế, bổ sung Chủ tịch, phó Chủ tịch, Trưởng ban kiểm tra, Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên ban chấp hành (nếu có) Do ban chấp hành ra quyết định với ít nhất hai phần ba (2/3) phiếu thuận.

Số lượng các Ủy viên ban chấp hành được bầu thay thế, bổ sung trong nhiệm kỳ không được quá một phần ba (1/3) tổng số Ủy viên ban chấp hành do Đại hội bầu ra.

Điều 14: Hội nghị toàn thể thường năm.

Mỗi năm hội tổ chức Hội nghị toàn thể nhằm tạo diều kiện cho hội viên có dịp gặp gỡ, trao đổi thông tin cho nhau, giải quyết những vấn đề bức xúc trong hội, tổ chức thi đua, khen thưởng hàng năm.

Điều 15: Ban thường vụ

15.1   Ban thường vụ là bộ phận thường trực của Ban chấp hành có nhiệm vụ chỉ đạo việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội của Ban chấp hành và tổ chức triển khai các hoạt động của Hội.

15.2   Thành phần Ban thường vụ gồm: Chủ tịch, các phó Chủ tịch và một số Ủy viên

15.3   Ban thường vụ họp định kỳ mỗi quý một lần.

Điều 16: Chủ tịch

16.1   Chủ tịch Hội là người đại diện trước pháp luật của Hội;

16.2   Điều hành họat động của Ban chấp hành Hội. Chủ trì và kết luận các nội dung họp của Ban chấp hành và Ban thường vụ.

16.3   Ký quyết định bổ nhiệm các chức danh Tổng thư ký, trưởng và phó các ban chuyên trách cũng như các bộ phận, đơn vị trực thuộc Hội.

16.4   Chủ tài khoản của Hội.

Điều 17: Tổng thư ký

17.1   Tổng thư ký là ủy viên ban thường vụ. Việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Tổng thư ký do chủ tịch đề nghị và được Ban chấp hành thông qua.

17.2   Tổng thư ký điều hành văn phòng Hội và các họat động khác do Ban chấp hành giao phó; chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng thư ký do Ban chấp hành qui định.

Điều 18: Các Phó chủ tịch và Ủy viên Ban thường vụ

18.1   Nhiệm vụ của các phó chủ tịch và ủy viên Ban thường vụ do Chủ tịch phân công.

18.2   Các Phó chủ tịch và ủy viên Ban thường vụ có trách nhiệm tham gia các cuộc họp Ban thường vụ và đề xuất các kế hoạch hoạt động của Hội nhằm thực hiện nghị quyết của Đại hội và Ban chấp hành.

Điều 19: Trưởng ban kiểm tra

19.1   Bảo đảm hoạt động Hội được tiến hành đúng theo Điều lệ Hội và tuân thủ pháp luật. Các kết luận về các đợt kiểm tra thường kỳ và bất thường phải báo cáo bằng văn bản cho Ban chấp hành Hội.

19.2   Kiểm tra thường kỳ 6 tháng một lần việc chấp hành Điều lệ, việc thi hành nghị quyết của Đại hội và của Ban chấp hành, các hoạt động tài chính của Hội.

19.3   Thực hiện kiểm tra bất thường về những hoạt động của Hội do hội viên đề nghị hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật. Yêu cầu kiểm tra do hội viên đề nghị phải được sự chấp thuận của Ban chấp hành với biểu quyết đồng ý quá bán.

19.4   Khi cần thiết, Trưởng ban kiểm tra có thể đề xuất thành lập tổ công tác kiểm tra bao gồm Trưởng ban và một số thành viên là hội viên của Hội. Tổ công tác có số lượng và chuyên môn phù hợp với yêu cầu công tác theo từng vụ việc. Chủ tịch Hội ký quyết định thành lập tổ công tác kiểm tra.

19.5   Trong khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, Trưởng ban kiểm tra có quyền yêu cầu Ban chấp hành, các tổ chức và đơn vị trực thuộc Hội, các hội viên cung cấp mọi thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến phạm vi kiểm tra.

Điều 20: Văn phòng Hội

Văn phòng Hội là bộ phận chuyên trách giúp việc của Ban chấp hành Hội. Quy chế hoạt động của Văn phòng Hội do Tổng thư ký đề xuất và được Ban chấp hành Hội phê duyệt.

Điều 21: Các tổ chức, đơn vị hỗ trợ hoạt động của Hội.

Hội có thể thành lập hoặc tham gia thành lập các tổ chức, đơn vị hỗ trợ hoạt động của Hội như : đơn vị nghiên cứu, công ty tư vấn, công ty dịch vụ, trung tâm đào tạo, … Các tổ chức, đơn vị này được thành lập theo quy định của pháp luật, phù hợp với Điều lệ Hội trên cơ sở huy động nguồn lực của hội viên.

Chương V: TÀI CHÍNH, TÀI SẢN CỦA HỘI

Điều 22: Các nguồn thu

22.1   Hội phí do Hội viên góp hàng năm theo thông báo của BCH Hội.

22.2   Tài trợ của Nhà nước.

22.3   Đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc Hội.

22.4   Nguồn ủng hộ của các cá nhân, các tổ chức, cơ quan trong nước.

22.5   Nguồn tài trợ, quà tặng của cá nhân, tổ chức nước ngoài theo quy định của pháp luật…

Điều 23: Sử dụng tài chính của Chi hội

23.1   Chi trả lương, thù lao cho cán bộ, nhân viên văn phòng Hội.

23.2   Chi hành chính và mua sắm tài sản, phương tiện làm việc.

23.3   Chi các hoạt động chuyên môn.

23.4   Chi nghiên cứu khoa học, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ.

23.5   Chi quan hệ đối ngoại.

Việc thu chi và quản lý tài chính thực hiện theo đúng quy định của pháp luật

Chương VI: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 24: Khen thưởng

Hằng năm, định kỳ 2 năm, 5 năm, Ban chấp hành Hội xét khen thưởng và đề nghị cơ quan quản lý nhà nước khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển ngành in thành phố, cả nước và xây dựng Hội vững mạnh.

Điều 25: Kỷ luật

Những tổ chức,cá nhân trong Hội nếu vi phạm kỷ luật, tùy theo mức độ, Ban chấp hành Hội xem xét và thông qua các hình thức kỷ luật tương xứng.

Chương VII: HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 26: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Điều lệ Hội in Tp.HCM có 7 Chương – 26 Điều đã được Đại hội thành lập Hội thông qua  ngày ……tháng …. Năm

Chỉ có Đại hội mới có quyền bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội

About the author / 

Quảng Đông

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *