Bestazmodapk.com ezapkmod.com ezmodapk.com modhubz.com apk mod modapkcity.com mod2go.com allmodz.com mod4ree.com apkmodcity.com azapkmod.com games and premium app for android
Giới Thiệu, Giới Thiệu Hội In, Quá Trình Thành Lập, Tham Khảo

ĐIỀU LỆ HỘI IN TP. HỒ CHÍ MINH

0 176

Hội in Tp.HCM ra đời trong sự ủng hộ nhiệt tình của hầu hềt tất cả các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong ngành in. Vào ngày 07/05, Đại hội thành lập Hội in Tp.HCM đã thông qua Điều lệ đã được dự thảo trước đó, gồm 7 chương và 26 điều. Xin đăng tải nội dung của Bản điều lệ để quý bạn đọc tham khảo.

Chương I: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN

Điều 1: Tên gọi, nguyên tác tổ chức.

1.1.    Tên gọi:

–  Tên gọi chính thức: HỘI IN TP. HỒ CHÍ MINH.
–  Tên giao dịch: Printing Association of Hochiminh City
–  Tên viết tắt: PAH

1.2.    Nguyên tắc tổ chức, hoạt động.

Hội in TP.HCM (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội, nghề nghiệp trong ngành in được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản lý và tự trang trải; tuân thủ theo pháp luật nhà nước CHXH Việt Nam và theo Điều Lệ Hội.

1.3     Mối quan hệ.

Tùy theo yêu cầu phát triển và lợi ích của Hội, Hội có thể gia nhập làm thành viên hoặc liên kết với các tổ chức, hiệp hội trong và ngoài nước trên tinh thần tự nguyện và theo quy định của pháp luật có liên quan đến ngành in.

1.4     Trụ Sở

Trụ sở của Hội đặt tại TP.Hồ Chí Minh và có thể có các chi nhánh, văn phòng tại các địa phương và nước ngoài.

Điều 2: Tư cách pháp nhân.

Hội là tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản ngân hàng.

Chương II: TÔN CHỈ – NHIỆM VỤ – QUYỀN HẠN

Điều 3: Tôn chỉ. Mục tiêu phấn đấu.

3.1     Hội tập hợp những tổ chức, đơn vị và cá nhân hoạt động trong ngành in và liên quan đến ngành in nhằm đem lại lợi ích cho hội viên; tạo ra môi trường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa các hội viên; làm cầu nối thiết thực và hiệu quả giữa hội viên với thị trường, giữa hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước.

3.2     Hội phấn đấu trở thành một hiệp hội có tầm cỡ trong nước và khu vực, góp phần phát triển ngành in và thị trường in tại thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Điều 4: Nhiệm Vụ

4.1     Thông tin cho hội viên về các chế độ, chính sách của Nhà nước, các tiến bộ khoa học công nghệ và thị trường; nghiên cứu, phổ biến áp dụng các thành tựu Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực in để nâng cao chất lượng sản phẩm in. Thông tin giá và bàn bạc thống nhất giá cả sản phẩm in trong hội.

4.2     Tham gia, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

4.3     Tổ chức trường đào tạo và các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên.

4.4     Đề xuất, kiến nghị với Đảng và nhà nước về chủ trương, chính sách phát triển ngành in; tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động in

4.5     Bảo vệ quyền lợi chính đáng hợp pháp của Hội viên; phản ảnh nguyện vọng của Hội viên tới các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4.6     Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác xúc tiến thương mại, tiếp cận khách hàng tạo điều kiện cho Hội viên mở rộng tầm nhìn, mở rộng thị phần, phát huy sở trường và học tập, đúc kết và rút kinh nghiệm.

4.7     Tuyên truyền vận động để phát triển Hội viên.

4.8     Là trọng tài hoà giải các tranh chấp phát sinh trong Hội viên.

Điều 5. Quyền Hạn Của Hội

5.1     Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách của đảng, Nhà nước, của Hiệp hội in Việt Nam.

5.2     Vận động, tiếp nhận các nguồn tài trợ, của các tổ chức, cá nhân trong nước ngoài nước,theo quy định của Pháp luật.

Tham gia các tổ chức quốc tế trong hoạt động in. thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức in trong khu vực và trên thế giới để liên kết, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm theo quy dịnh của pháp luật và thông lệ quốc tế.

5.3     Đề nghị các cơ quan quản lí nhà nước khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển và xây dựng hội.

5.4     Quyết định những vấn đề về tài chính theo quy dịnh của pháp luật và điều lệ của hội.

5.5     Được tổ chức các hoạt động kinh tế có liên quan đến ngành in theo qui định của pháp luật để tăng cường khả năng tài chánh của Hội.

Chương III: HỘI VIÊN

Điều 6: Các Hình Thức Hội Viên.

6.1     Hội viên tổ chức đơn vị.

Hội viên là các tổ chức, đơn vị đang hoạt động trong lãnh vực in và liên quan đến công nghệ in,có tư cách pháp nhân hoặc đang hoạt động với tư cách 1 thực thể được pháp luật thừa nhận tán thành Điều lệ hội và hoàn tất thủ tục gia nhập hội Đại diện cho tổ chức, đơn vị là người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp của tổ chức, đơn vị đó.

6.2     Hội viên cá nhân.

Hội viên là những cá nhân có đủ quyền công dân, đang hoạt động trong lãnh vực in hoặc có liên quan đến ngành in, tán thành điều lệ hội và hoàn tất thủ tục gia nhập hội.

6.3     Hội Viên Danh Dự

Là những nhà hoạt động khoa học, chính trị, văn hoá, xã hội có uy tín và góp phần đáng kể vào sự tồn tại, phát triển của ngành in, của hoạt động Hội, được Ban Chấp hành Hội mời làm hội viên danh dự. Hội viên danh dự là công dân Việt Nam.

6.4     Hội viên liên kết

Là những cá nhân hay tổ chức kinh tế có yếu tố nước ngoài (doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, cá nhân có quốc tịch nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam, tán thành Điều lệ Hội, muốn liên kết hoạt động của mình với hoạt động của Hội để cùng phát triển, hoàn tất thủ tục tham gia Hội viên liên kết của Hội.

Điều 7: Nghĩa Vụ Và Quyền Lợi Của Hội Viên.

7.1     Nghĩa Vụ :

 • Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
 • Chấp hành Điều lệ hội và thực hiện các nghị quyết của Hội. Tích cực tham gia các hoạt động do Hội tổ chức. Đóng lệ phí đầy đủ, đúng kỳ.
 • Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, có ý thức xây dựng, đoàn kết, giúp đỡ nhau, bảo vệ phẩm chất danh dự hội viên và uy tín vủa Hội
 • Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi hình ảnh của Hội và tích cực vận động để phát triển Hội viên.

7.2 Quyền Lợi

 • Được bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp trong hoạt động nghề nghiệp. Được hưởng các quyền lợi về vật chất và tinh thần do hoạt động của hội mang lại.
 • Được quyền bầu cử, ứng cử và đề cử vào các chức danh lãnh đạo Hội (trừ hội viên danh dự và hội liên kết)
 • Tham gia thảo luận, ý kiến cho các nghị quyết và chương trình công tác của hội; chất vấn, kiểm tra các hoạt động của hội.
 • Tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng và được ưu tiên ưu đãi các dịch vụ và sản phẩm do hội thực hiện.
 • Được hội cung cấp thông tin về chế độ chích sách nhà nước, về thị trường sản phẩm và các thành tựu công nghệ mới trong ngành in.
 • Được hội chọn cử đi tham quan, học tập, hội thảo trong nước và nước ngoài khi hội có điều kiện
 • Được quyền giới thiệu hội viên mới và ra khỏi hội theo đơn ra khỏi hội.

7.3     Xoá tên trong danh sách hội viên và chế tài

 • Hội viên sẽ bị xoá tên trong những trường hợp sau:
 • Tự nguyện có đơn ra khỏi hội
 • Vi phạm nghiêm trọng Điều lệ hội
 • Không đóng hội phí đầy đủ
 • Không còn tư cách pháp nhân (đối với hội viên tổ chức, đơn vị)
 • Vi phạm pháp luật và bị cơ quan quản lý nhà nước xử lý hành chính từ hình thức cảnh cáo trở lên.
 • Có biện pháp chế tài đối với hội viên không chấp hành nghị quyết, quyết định đã bàn bạc thống nhất trong Hội

About the author / 

Quảng Đông

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *